Sarıoğlu´nun "ADALETBİZ.COM" Sitesinde Çıkan Önerisi


AVUKATLIĞA KABULDE SINAV İÇİN YASAYA GEREK YOK TBB BİR YÖNETMELİKLE SINAV YAPABİLİR


Av.Selahattin Sarıoğlu, avukatlığa kabulde sınav için yasaya gerek olmadığını, bunun için Türkiye Barolar Birlilğinin bir yönetmelikle sınav yapabilceğini söylüyor...


23 Mart 2013 Cumartesi 14:40 
www.adaletbiz.comAVUKATLIĞA KABULDE SINAV İÇİN YASAYA GEREK YOK TBB BİR YÖNETMELİKLE SINAV YAPABİLİR

 AYM’nin, 1136 sy. Yasanın avukatlığa kabulü, “sınavı” başarmış olma koşuluna bağlayan ilgili maddesini iptal etmesinden sonra sınav koşulu koyan önceki hükmün kendiliğinden yaşam bulup bulamayacağına ilişkin görüşümü tartışılması dileklerimle sunuyorum.

Umarım yeni bir düzenleme gerekmeden avukatlık sınavının yapılabileceği görüşü egemen olur veTBB bunu bir yönetmelikle uygulamaya koyar.

Bilindiği gibi AYM, 15.10.09 tarihli kararıyla, 1136 sayılı Avukatlık Kanunun Avukatlığa Kabul Şartları başlıklı 3. Maddesinin “Avukatlık sınavını başarmış olmak” hükmünü içeren (d) bendini kaldıran 28.11.06 gün ve 5558 sayılı Kanunu iptal etti.

Ama, TBB diyor ki sınav yapılabilmesi için yeni yasa gerekir.

Öyleyse, sorulmaz mı ki:

-Madem ki yeni düzenleme gerekiyordu, öyleyse neden Any. Mah.ne iptal davası açıldı?

Şimdi olduğu gibi yeni düzenleme yapılmasını beklerdik, olur biterdi.

 Anayasa Mah.nin “iptal kararından” önce de sınava girmeden avukat olunuyordu, şimdi de.

Değişen bir şey yok.

Önceki Yasa, “avukatlığa kabul için sınavı başarmak gerekir” diyordu.

Sonraki Yasa, bunu kaldırarak “Buna gerek yok.” dedi.

Any. Mah. de, bu hükmü iptal ederek “Sınav gerekli.” demiş oldu.

Mahkeme’nin bu kararını Anayasa Mahkemesi, TBMM’ye, “Avukatlığa girişte sınav yapılmalı,buna göre bir yasa yap.” demiştir, biçiminde anlamak mümkün mü?

Sözgelimi, yürürlükteki “20 yaşını dolduran kadın ve erkek Türk vatandaşı askere alınır.” hükümde yer alan “kadın ve” sözcükleri Yasa Koyucu tarafından kaldırıldığında, kadınlar askere alınamayacaklardır.

Anayasa Mahkemesi, bunu iptal ederse ne olacak? 

Kadınlar, yeni bir yasaya gerek kalmadan askere alınacaklardır.

Başka bir örnek vermek gerekirse eğer; sözgelimi, eczanelerin pazar günü açılabileceğine olanak sağlayan hüküm, Yasa Koyucu tarafından kaldırıldığında ve “ilga” hükmü anayasa mahkemesi tarafından iptal edildiğinde ne olacak?

Yeni bir yasa yapılmasına gerek kalmadan eczaneler pazar günleri açılabilecektir.

Çünkü, Anayasa Mahkemesi iptalle,  pazar günü açılmanın önündeki engeli kaldırmıştır.

CMK’nın  250. maddesinin bir sözcüğü kaldırarak askeri mahkemelerin alanını daraltan yasa değişikliğinin Anayasa Mahkemesi'nce iptal edilmesi konusunda o zaman Milliyet yazarı olan Taha Akyol yazdığı bir köşe yazısında, Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç'ın sözlerine yer vermişti.

"Anayasa Mahkemesi Başkanı Sayı n Haşim Kılıç'a sordum, iptal kararıyla bir boşluk oluşmadı diyor.Yasa değişikliğinden önceki durum neyse, Mahkememizin iptaliyle o durum geçerli oldu, yani yeni yasa eskisini yürürlükten kaldırdı, yeni yasayı da Anayasa Mahkemesi iptal etti, öyleyse yasa boşluğu oluştu teorisi burada geçerli değil." diyor. 

Bu konuda bilgisine başvurduğum Sayın Doç. Dr. Bertil Emrah Oder’in (Koç Üniversitesi
Huk. Fak.) bana ilettiği değerlendirmesini de burada paylaşayım:

“Bir kanun iptal edildiğinde, iptal edilen kanunun yürürlükten kaldırdığı kanunun tekrar yürürlüğe girip girmeyeceği konusunda içtihat ve öğretideki durum şöyle:
(1) Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) 1963 tarihli içtihadına göre, bir kanun iptal edildiğinde, iptal edilen kanunun yürürlükten kaldırdığı kanunun tekrar yürürlüğe girmez. Benzer içtihat Danıştay tarafından 1971 yılında da tekrarlanıyor.
(2) Fakat öğretide Kıratlı (Anayasa Yargısında Somut Norm Denetimi, Ankara, 1966, AÜSBF Yayını: 212, S. 181), iptal edilen kanun hükmü münhasıran daha önceki bir kanunun ilgası ile ilgili ise, o hükmün iptali ile eski kanunun yürürlüğe girmesi gerekir yönünde görüş belirtmişti. Çünkü bu halde iptal edilen yasama organının ilga iradesidir. Avukatlık sınavına ilişkin AYM kararı Kıratlı'nın varsaydığı açık ve münhasır ilgaya daha yakın gözüküyor. Fakat bu konuda ayrıca bir içtihat henüz yok. TBB'nin (1)'de açıklanan içtihada dayandığını ve yasama organının iradesine ağırlık tanıdığını düşünüyorum.”

17-18 Nisan 2010’da yapılan 19. Baro Başkanları Toplantısında yaptığım konuşmada bu düşüncelerimi paylaşmıştım.

Bana göre, TBB, bir yönetmelik çıkararak avukatlığa kabul için sınav koşulunu uygulamaya koyabilir. 23.03.13

Av.SelahattinSarıoğlu
TBBDelegesi
Malatya Barosu Önceki Başkanı

ADALETBİZ
www.adaletbiz.com 

Anahtar Kelimeler: Av.Selahattin, Sarıoğlu, Avukatlığa, Kabulde, Sınav

AVUKATLIĞA KABULDE SINAV İÇİN YASAYA GEREK YOK TBB BİR YÖNETMELİKLE SINAV YAPABİLİR - HABERİNE YORUM GÖNDER

Habere Gelen Yorum Sayısı 1 (Yorumları Aç / Kapa)

Değerlendirmenin doğru olmadığını düşünüyorumM. Turgay Bilge - TBB Yönetim Kurulu Üyesi, 6 saat önce yorumladı
Avukatlık Sınavı'nın yönetmelikle gerçekleşebileceği daha önce de savunuldu,tartışıldı. Ancak, Avukatlık Kanunu'nda avukatlığın koşulları belirli. AyM'nin kararı sınava ilişkin maddeyi kaldıran yasa hükmünün iptaline ilişkindir. O yasa hükmü Resmi Gazete'de yayımlandığı anda sınav düzenlemesi kalkmış oldu. AyM'nin kararları geriye yürümediğinden kalkan (mülga) sınav düzenlemesi kendiliğinden varlık ve yürürlük kazanamaz.Dolayısıyla, kanunda kesin olarak bulunmayan bir koşul yönetmelikle getirilecek olursa bu da iptal davalarına konu olur.Kaldı ki sınavı siyasal iktidarın istememesi durumunda TBB'nin düzenleyeceği yönetmelik Adalet Bakanlığı'ndan nasıl geçebilecektir?

Diğer yandan staja kabul ve stajın yürütülmesi TBB'nin değil;her biri özerk ve bağımsız olan barolarımızın görev ve yetki alanı içerisindedir.Sınavın bir yönetmelikle yapılabileceği yorumunda ısrarlı olan barolarımız ve Malatya Baromuz önceki başkanımız, aynı mantıkla, staj öncesi/sonrası sınav yapabilirlerdi.Denediler mi?