VİLAYET PARKI ÖNERİSİ

                   Av.Selahattin Sarıoğlu’nun Vilayet Parkıyla ilgili Basın Açıklaması

 

Saygıdeğer Malatya Basınına;

Vilayet Parkıyla ilgili eleştiri ve önerimi kıymetli hemşerilerime iletmek isterim.

 

VİLAYET PARKININ DURUMUNA ELEŞTİRİ VE ÖNERİ

Hükümet Binası arkasındaki 5 dönümlük bahçe bir türlü milletin yararlandığı park durumuna getirilemedi.

Bilindiği gibi Hükümet binası Sivas Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından 2009 yılında korunma kapsamına alındı.

Böyle olunca da burada ve eklentilerinde yapılacak her çalışma Kurulun onayına bağlandı.

 

Öncesinde adeta kişiye özgülü ticari alan durumunda olan şehrin göbeğindeki 5 dönümlük bahçe, herkesin ayakları altına serilmeli, halkın en geniş katılımla yararlandığı millet malı haline getirilmeliydi.

 

Belediye Meclisi, 2011 tarihinde 144 sayılı kararıyla burada imar planı değişikliği yaptı.

Bu değişiklikle, Park alanı Vilayet Binasından ayrıldı ve bedelsiz olarak Belediye’ye geçirildi.

Trafo binası kaldırılarak yeri yapı alanı olarak ayrıldı.

Bu değişikliği Sivas Koruma Kurulu da onayladı.

Ancak, bu plan değişikliğinin iptali ve yürütülmesinin durdurulması istemiyle Malatya idare Mahkemesi’ne dava açıldı.

Dava nedeni de, yeni plan değişikliğinin 2006 yılında yapılıp Mahkeme’ce iptal edilen önceki değişiklikle aynı olduğu, değişiklik yapılırken Mahkeme’nin iptal gerekçelerine uyulmadığı, amacın ağaç kesmek olduğu iddiası idi.

Mahkeme davada yürütmeyi durdurma kararı verdi.

Kararın davalı Belediye’ye tebliğinden önce başlayan kesim-söküm ve yıkım-yapım işleri olduğu yerde durduruldu.

 

Bu alanı adına geçirip Parkı yenileme işini üstlenen Malatya Belediyesi, büyük bir olasılıkla kent hukukuna uygun niyetlerle değil  başka hesaplarla planlama-projelendirme yaptığından olacak ki işi adeta yüzüne gözüne bulaştırdı.

İyi niyetlerle hareket edilmiş olunsaydı, milletin, halkın yararına duygular taşınarak plan-proje yapılsaydı burası şimdi bu rezil halde olmazdı.

 

Çünkü, Belediye’nin hazırladığı ve Sivas Koruma Kurulunun onayladığı proje akademik bir bilirkişiler kurulunun raporuyla, kanuna, hukuka, kent yararına uygun bulunmadı ve bu tutamakla Malatya İdare Mahkemesi’nce yürütülmesinin durdurulması kararı verildi.

 

Oysa burası herhangi bir şehrin eline geçmeyecek derecede değerli bir yeşillikti.

Burayı, bir ziynet eşyası gibi görmek ve yine bir kuyumcu özen ve titizliğiyle işlemek; bir santimetrekaresini bile zay etmemek gerekirdi.

Öyle düşünülmedi, bir ana cadde açılıyormuş gibi eski yaya kaldırım park içine alınacağına taşıt yoluna katıldı; yaya yolu hem de ağaçlar kesilerek parkın alanından elde edildi.

Yüz metrelik yol, araç parkı için ayrılmış yerler dışında üç şeritli yol genişliğine getirildi.

Yetmedi, köşedeki dönemeç, can değerindeki ağaçlar kesilerek, hiç ama hiç gerek yokken çok, çok genişletildi ve milletvekili Cemal Akın’a ait iş merkezinin önünde adeta bir meydan oluşturuldu.

Parkın iç düzenlemesi de içler acısı, utanılacak şekilde düzenlendi.

Her yer betonlaştırıldı, taşlaştırıldı.

 Oysa gezinti yolları da olsa toprak veya dokuya uygun başka gereçten yapılmalıydı.

Park içindeki ağaçların kökleri havada bırakıldı, betonlar arasına sıkıştırıldı.

 

Bu aşamada önerim şu olabilir:

 Belediye’nin artık Mahkeme’nin nihai kararını beklemesine hiç gerek yok, kararın Belediye İşleminin iptali şeklinde olacağı kesin gibi.

Çünkü bir işlemle ilgili yürütmeyi durdurma kararı verilebilmesi için Yasa’nın aradığı iki koşulun birlikte var olması gerekir. Bu koşullardan biri işlemin açıkça hukuka aykırı olması, diğeri uygulanması durumunda giderilmesi güç veya olanaksız zararların doğacak olması. Mahkeme yürütmeyi durdurma kararını, bu iki koşulun birlikte gerçekleşmiş olduğu saptamasıyla verdiğine göre demek ki son karar davanın kabulü, işlemin iptali şeklinde olacak.

 

Öyleyse Belediye önce parkın çevresiyle birlikte imar planını bir kez daha değiştirmeli.

Bu değişikliği yaparken,  Mahkeme’nin 2006 yılındaki iptal gerekçelerine ve görülmekte olan davadaki Akademik Bilirkişiler Kurulu Raporundaki eleştiri ve önerileri mutlaka dikkate almalıdır. Park alanı artık Belediye’ye geçmiş olduğundan bununla ilgili bir değişiklik yapmamalıdır. Ayrıca bu nedenle Parkın yeni düzenleme projesini Sivas’a onaylatma gereği de bulunmamaktadır.

 

Yeni imar değişikliğinde şu hususlara dikkat edilmelidir:

1.      Yaya yolunun önünü kesen Trafo Binasının yeri park alanına dahil edilmelidir.

2.      Trafo yerinin altı, WC ve lavabo, üstü yeşil alan olmalı gerek rant alanı gerekse görüntü estetiği bakımından burada bir üst yapılaşma kesinlikle olmamalıdır.

3.       Parkın güneyinden geçen imar yolu azami ölçüde daraltılarak tek şerite düşürülmeli elde edilen yer park alanını katılmalıdır.

4.      Park aleyhine genişletilerek adeta bir meydan haline getirilen Milletvekili Cemal Akın’ın iş merkezinin bulunduğu köşe dönemeç, bir otobüsün dönebileceği duruma getirilmelidir.

5.      Parkın Vilayet yan tarafındaki yola kaldırım yapılmalı bu yaya yolu parktan değil caddenin daraltılmasından elde edilmeli ve İnönü Alanına değin sürmelidir.

6.      Park içindeki tüm beton ve taşlar sökülmeli, park içi yollar dokuya uygun gereçten yapılmalıdır.

7.      Parkın genişleyen bölümüne derhal yeni ağaçlar dikilmeli, kökleri havada kalmış ağaçlar toprak altına alınarak hayatları kurtarılmalıdır.

8.      Yapılacak bu işler Mahkemece durdurulan Proje ve Plan değişikliğinin değil yeni İmar Planı değişikliğinin ve Projenin uygulaması olacağından Mahkeme kararına uymamak anlamında da olmayacaktır.

9.      Bu değişikliğe ilişkin belgelerin Yürüyen Dava Dosyasına konulması ile davada -büyük bir olasılıkla- “konusuz kalan davada karar verilmesine yer olmadığı"  kararı verilebilecektir.


Çok saygıdeğer hemşerilerimin bilgilerine saygıyla sunarım. 17.06.13

 

                                                                                                          Av. Selahattin Sarıoğlu

                                                                                                   Malatya Barosu Önceki Başkanı