SARIOĞLU TUTUKLU VEKİLLERLE İLGİLİ ÖNERİDE BULUNDU

TUTUKLU MİLLETVEKİLLERİNİN DURUMUYLA İLGİLİ ÖNERİM

 

CMK m.268’e aşağıdaki fıkra eklenebilir:

 

“Yemin edememiş bile olsa, milletvekillerinin tutuklanmalarına veya tutukluluk durumlarının devamına ilişkin kararlara karşı bu Kanundaki yollara başvurulmuş olmak koşuluyla son itiraz mercii Yargıtay Ceza Daireleri Genel Kurulu’dur.

Kurul’un bu konudaki kararları kesindir.”

 

Açıklaması:

 

1.      Tutuklu iken milletvekili seçilenler hakkında verilen tutukluluğun devamına ilişkin kararlar,

2.      Tutuklu iken seçildiği için yemin edemeyen milletvekillerinin “milletvekili” sayılamaması gibi yorumlar,

3.      Seçildikten sonra Any. m. 83 gereğince tutuklamalar,

4.      Suç ve şüpheli-sanık ayırımı,

5.      Yargının genel sistemini bozma olasılığı,

6.      Ve Kurul’un milletvekili tutukluluğu bakımımdan “çok üst düzeyde” hukuksal değerlendirmede bulunacağı beklentisi bakımından önerimin olasılıkları kapsayıcı olduğunu düşünüyorum.

 

En derin saygılarımla sunarım. 28.10.12

                                                                                          Av. Selahattin Sarıoğlu 

                                                                                               Malatya Barosu Önceki Başkanı

İLGİLİ ANAYASAL VE YASAL HÜKÜMLER                                                                                

CMK

 İTİRAZ USULÜ VE İNCELEME MERCİLERİ  

Madde 268 -  (1) Hâkim veya mahkeme kararına karşı itiraz, kanunun ayrıca hüküm koymadığı hâllerde 35 inci Maddeye göre ilgililerin kararı öğrendiği günden itibaren yedi gün içinde kararı veren mercie verilecek bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek koşulu ile zabıt kâtibine beyanda bulunmak suretiyle yapılır. Tutanakla  tespit edilen beyanı ve imzayı mahkeme başkanı veya hâkim onaylar. 263 üncü Madde hükmü saklıdır.

 (2) Kararına itiraz edilen hâkim veya mahkeme, itirazı yerinde görürse kararını düzeltir; yerinde görmezse en çok üç gün içinde, itirazı incelemeye yetkili olan mercie gönderir.

 (3) İtirazı incelemeye yetkili merciler aşağıda gösterilmiştir:

a) Sulh ceza hâkiminin kararlarına yapılan itirazların incelenmesi, yargı çevresinde bulundukları asliye ceza mahkemesi hâkimine aittir.

b) Sulh ceza işleri, asliye ceza hâkimi tarafından görülüyorsa itirazı inceleme yetkisi ağır ceza işlerini gören mahkeme başkanına aittir.

c) Asliye ceza mahkemesi hâkimi tarafından verilen kararlara yapılacak itirazların incelenmesi, yargı çevresinde bulundukları ağır ceza mahkemesine ve bu mahkeme ile başkanı tarafından verilen kararlar hakkındaki itirazların incelenmesi, o yerde ağır ceza mahkemesinin birden çok dairesinin bulunması hâlinde, numara olarak kendisini izleyen daireye; son numaralı daire için birinci daireye; o yerde ağır ceza mahkemesinin tek dairesi varsa, en yakın ağır ceza mahkemesine aittir.

d) Naip hâkim kararlarına yapılacak itirazların incelenmesi, mensup oldukları ağır ceza mahkemesi başkanına, istinabe olunan mahkeme kararlarına karşı yukarıdaki bentlerde belirtilen esaslara göre bulundukları yerdeki mahkeme başkanı veya mahkemeye aittir.

e) Bölge adliye mahkemesi ceza dairelerinin kararları ile Yargıtay ceza dairelerinin esas mahkeme olarak baktıkları davalarda verdikleri kararlara yapılan itirazlarda; üyenin kararını görevli olduğu dairenin başkanı, daire başkanı ile ceza dairesinin kararını numara itibarıyla izleyen ceza dairesi; son numaralı daire söz konusu ise birinci ceza dairesi

ANAYASA

4. YASAMA DOKUNULMAZLIĞI  

Madde 83 - Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri, Meclis çalışmalarındaki oy ve sözlerinden, Mecliste ileri sürdükleri düşüncelerden, o oturumdaki Başkanlık Divanının teklifi üzerine Meclisce başka bir karar alınmadıkça bunları Meclis dışında tekrarlamak ve açığa vurmaktan sorumlu tutulamazlar.

Seçimden önce veya sonra bir suç işlediği ileri sürülen bir milletvekili, Meclisin kararı olmadıkça tutulamaz, sorguya çekilemez, tutuklanamaz ve yargılanamaz. Ağır cezayı gerektiren suçüstü hali ve seçimden önce soruşturmasına başlanılmış olmak kaydıyla Anayasanın 14 üncü maddesindeki durumlar bu hükmün dışındadır. Ancak, bu halde yetkili makam durumu hemen ve doğrudan doğruya Türkiye Büyük Millet Meclisine bildirmek zorundadır.

Türkiye Büyük Millet Meclisi üyesi hakkında, seçiminden önce veya sonra verilmiş bir ceza hükmünün yerine getirilmesi, üyelik sıfatının sona ermesine bırakılır; üyelik süresince zamanaşımı işlemez.

Tekrar seçilen milletvekili hakkında soruşturma ve kovuşturma, Meclisin yeniden dokunulmazlığını kaldırmasına bağlıdır.

Türkiye Büyük Millet Meclisindeki siyasi parti gruplarınca, yasama dokunulmazlığı ile ilgili görüşme yapılamaz ve karar alınamaz.